EU Projects

Platforma do przetwarzania i analizy danych w oparciu o LUNA - język programowania z unikalną jednoczesną reprezentacją tekstową i graficzną.

W ramach projektu opracowana zostanie druga generacja języka programowania LUNA oraz dedykowane środowisko przetwarzania danych, które ma szanse zmienić sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z danymi. W rezultacie stworzony zostanie nowy produkt – LUNA PaaS (Platform as a Service), chmurowa platforma umożliwiająca interaktywne przetwarzanie i wizualizację danych. LUNA jest funkcyjnym językiem programowania z podwójną reprezentacją składni. Owa podwójna reprezentacja jest unikalną w skali światowej cechą, pozwalającą na tworzenie oprogramowania zarówno poprzez pisanie kodu, jak i poprzez wizualną edycję grafu przepływu danych. Kompilator LUNY wykorzystuje wiele nowatorskich rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa i optymalizacji oprogramowania. Mechanizmy te pozwalają LUNIE na automatyczne dowodzenie bezpieczeństwa oprogramowania oraz na rzadko spotykane optymalizacje, takie jak w pełni automatyczne zrównoleglanie obliczeń pomiędzy dostępne CPU / GPU. W ramach projektu planujemy prace B+R prowadzące do zwiększenia możliwości języka i wydajności programów wynikowych. Planowany jest szereg prac badawczych w zakresie poprawy jakości rozpoznawania typów (ang. type inferencer), opracowania generatora wydajnego kodu maszynowego (JIT, LLVM), lepszej automatyzacji zrównoleglania obliczeń oraz dalszego rozwoju reprezentacji wizualnej. Środowisko Luna PaaS zostanie zaprojektowane, zaprototypowane i przetestowane na grupie docelowych użytkowników. Opracowane zostaną narzędzia (biblioteki) dedykowane pierwszym domenowym zastosowaniom (data science). Rezultat projektu zostanie skierowany do profesjonalistów z branż Data Science (w tym Big Data) oraz IoT, a także przedsiębiorstw świadczących usługi programistyczne w tym zakresie. New Byte Order będzie również samodzielnie świadczyć usługi doradcze, tworząc dedykowane oprogramowanie i data processing pipelines wykorzystując język LUNA.

Projekt jest realizowany przez New Byte Order Sp. z o. o., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działania Projekty B+R przedsiębiorstw; Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Wartość projektu wynosi 5 686 560 zł, wartość dofinansowania 4 297 308 zł.

Autodeskryptywny silnik do interaktywnego przetwarzania, interpretacji i wizualizacji dużych zbiorów danych dla platformy data science klasy augumented analytics Luna.

Przedmiotem projektu B+R jest stworzenie nowego, unikalnego silnika podwójnej wizualno-tekstowej reprezentacji opartego o stworzony przez spółkę autorski język programowania Luna Lang dla platformy Data Science, pozwalającej analitykom na interaktywne przetwarzanie danych, wizualizację wyników i budowanie zautomatyzowanych procesów obróbki danych. Reprezentacja wizualna jest najważniejszym komponentem Luny, przekładającym się bezpośrednio na dostarczane wartości biznesowe. Poprzez łączenie wizualnych komponentów w graf przepływu danych, analitycy uzyskują dostęp do dotychczas niedostepnych algorytmów filtrowania, analizy lub uczenia maszynowego bez konieczności nauki programowania. Ponadto, grafy przepływu danych ułatwiają komunikację pomiędzy analitykami, programistami, oraz użytkownikami biznesowymi.

Projekt jest realizowany przez New Byte Order Sp. z o. o., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działania Projekty B+R przedsiębiorstw; Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Wartość projektu wynosi 1 000 000 zł, wartość dofinansowania 800 000 zł.